Vosco tổ chức thành công Đại hội đồngcổ đông thường niên năm 2011
Vosco tổ chức thành công Đại hội đồngcổ đông thường niên năm 2011

Ngày 22/4/2011, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt nam (VOSCO) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Sau khi khai mạc Đại hội, ông Vũ Hữu Chinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VOSCO đã trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và định hướng hoạt động năm 2011.

Đại hội cũng đã nghe ông Bùi Việt Hoài, Tổng giám đốc công ty đọc Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 và kế hoạch năm 2011. Năm 2010, mặc dù kinh tế thế giới, đặc biệt là ngành vận tải biển còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền viên VOSCO đã rất nỗ lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010: tổng doanh thu đạt 2.905 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 giao và bằng 139% so với năm 2009; lợi nhuận trước thuế 134,16 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 giao và bằng 209% so với năm 2009.

Đại hội đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2010 là 8% và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với một số chỉ tiêu chính như: tổng doanh thu 3.340 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 157 tỷ đồng, cổ tức dự kiến: 9%. Các vấn đề khác trong chương trình nghị sự cũng được thông qua với sự tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

          Đại hội cũng đã bầu ông Nguyễn Trung Kiên là cổ đông của công ty, hiện là Kế toán trưởng kiêm ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhựa Tiền Phong làm thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2008-2013 thay ông Lê Anh Sơn đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Các cổ đông tham dự đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với tinh thần góp ý, xây dựng vì mục tiêu chung là đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tiếp tục phát triển ổn định và bền vững. Đoàn Chủ tịch cũng đã giải đáp thỏa đáng các ý kiến chất vấn của các cổ đông.

Thay mặt công ty, ông Vũ Hữu Chinh đã cảm ơn sự ủng hộ của các cổ đông và khẳng định quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền viên VOSCO sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần làm việc nghiêm túc và tập trung trí tuệ, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết nhất trí Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container