H: Tôi muốn hỏi về thủ tục thực hiện điều chỉnh thông tin đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán?

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container