Công bố thông tin bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc: ông Đặng Hồng Trường và ông Hoàng Hữu Hùng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container