Ban điều hành
Ban điều hành Ban điều hành

Cao Minh Tuấn - Tổng Giám đốc

Lê Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc

Đặng Hồng Trường - Phó Tổng Giám đốc, TP NSTV

Hoàng Hữu Hùng - Phó Tổng Giám đốc, TP Vật tư

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container