Nghị quyết HĐQT v/v chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty CP Vận tải biển Việt Nam - Xí nghiệp Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển.

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container