CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc ký Hợp đồng năm 2023 với bên liên quan là các Công ty con và Công ty có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container