Hiển thị 1-33 của 33 kết quả.
NoHọ tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Ô. Bùi Việt HoàiChủ tịch HĐQT84-225.3731034Hoaibv@vosco.vnO Bui Viet HoaiobuiviethoaiOBVHChu tich HDQTchutichhdqtCtH
2Ô. Cao Minh TuấnTổng Giám đốc84-225.3731952Tuancm@vosco.vnO Cao Minh TuanocaominhtuanOCMTTong Giam doctonggiamdocTGd
3Ô. Lê Việt TiếnPhó TGĐ84-225.3733839Tienlv@vosco.vnO Le Viet TienoleviettienOLVTPho TGDphotgdPT
4Ô. Lâm Phúc TúPhó TGĐ84-225.3731944Tulp@vosco.vnO Lam Phuc TuolamphuctuOLPTPho TGDphotgdPT
5Ô. Nguyễn Quang MinhPhó TGĐ84-225.3732628Minhnq@vosco.vnO Nguyen Quang MinhonguyenquangminhONQMPho TGDphotgdPT
6Ô. Nguyễn Hoàng DũngPhó TGĐ84-28.38293121Dungnh@vosco.vnO Nguyen Hoang DungonguyenhoangdungONHDPho TGDphotgdPT
7Văn phòng Đảng ủy84-225.3731965Vpdu@vosco.vnVan phong Dang uyvanphongdanguyVpDu
8Văn phòng Công đoàn84-225.3731037Vpcd@vosco.vnVan phong Cong doanvanphongcongdoanVpCd
9Ô. Đỗ Thanh NgọcTP. Khai thác tàu hàng khô số 184-225.3731987Dry@vosco.vnO Do Thanh NgocodothanhngocODTNTP Khai thac tau hang kho so 1tpkhaithactauhangkhoso1TKtthks1
10Ô. Trần Đình ThắngTP. Khai thác tàu hàng khô số 284-225.3731941Handy@vosco.vnO Tran Dinh ThangotrandinhthangOTDTTP Khai thac tau hang kho so 2tpkhaithactauhangkhoso2TKtthks2
11Ô. Trần Văn ĐăngTP. Vận tải dầu khí84-225.3731853Tanker@vosco.vnO Tran Van DangotranvandangOTVDTP Van tai dau khitpvantaidaukhiTVtdk
12Ô. Nguyễn Việt HùngTP. Vận tải Container84-225.3733580Container@vosco.vnO Nguyen Viet HungonguyenviethungONVHTP Van tai ContainertpvantaicontainerTVtC
13Ô. Chế Quang TuấnTP. Kỹ thuật84-225.3829823Tech@vosco.vnO Che Quang TuanochequangtuanOCQTTP Ky thuattpkythuatTKt
14Ô. Vũ Mạnh QuânTP. Kỹ thuật tàu dầu84-225.3731951Tankertech@vosco.vnO Vu Manh QuanovumanhquanOVMQTP Ky thuat tau dautpkythuattaudauTKttd
15Ô. Hoàng Hữu HùngTP. Vật tư84-225.3731078Material.spl@vosco.vnO Hoang Huu HungohoanghuuhungOHHHTP Vat tutpvattuTVt
16Ô. Nguyễn Bá TrườngTP. Tài chính- Kế toán84-225.3731946Finance@vosco.vnO Nguyen Ba TruongonguyenbatruongONBTTP Tai chinh- Ke toantptaichinh-ketoanTTcKt
17Ô. Phạm Anh TuấnPP. Tổ chức- Tiền lương84-225.3731036Tctl@vosco.vnO Pham Anh Tuanophamanh tuanOPAPP To chuc- Tien luongpptochuc-tienluongPTcTl
18Ô. Hoàng Tuấn HảiPTP.PT. Hàng hải84-225.3731991Maritime@vosco.vnO Hoang Tuan HaiohoangtuanhaiOHTHPTP PT Hang haiptppthanghaiPPHh
19Ô. Đặng Hồng TrườngTP. Kế hoạch đầu tư84-225.3731033Pid@vosco.vnO Dang Hong TruongodanghongtruongODHTTP Ke hoach dau tutpkehoachdautuTKhdt
20Ô. Trần Hùng NamTP. Hành chính84-225.3731090Admi@vosco.vnO Tran Hung NamotranhungnamOTHNTP Hanh chinhtphanhchinhTHc
21Ô. Trần Văn LễPTP.PT. Phòng Tin học84-225.3731003icc@vosco.vnO Tran Van LeotranvanleOTVLPTP PT Phong Tin hocptpptphongtinhocPPPTh
22Ô. Nguyễn Mạnh CườngTP. TT Bảo vệ- Quân sự84-225.3731957Isd@vosco.vnO Nguyen Manh CuongonguyenmanhcuongONMCTP TT Bao ve- Quan sutpttbaove-quansuTTBvQs
23Ô. Nguyễn Đức MinhTB. Q.Lý AT-CL (SQM)84-225.3853595Ism@vosco.vnO Nguyen Duc MinhonguyenducminhONDMTB Q Ly AT-CL SQMtbqlyat-clsqmTQLAS
24Ô. Dương Ngọc ChâuPhó Giám đốc VCC84-225.3829301Vcc@vosco.vnO Duong Ngoc ChauoduongngocchauODNCPho Giam doc VCCphogiamdocvccPGdV
25Ô. Đỗ Ngọc HoàiGiám đốc VMTC84-225.3733118Vmtc@vosco.vnO Do Ngoc HoaiodongochoaiODNHGiam doc VMTCgiamdocvmtcGdV
26Ô. Đỗ Ngọc HoàiGiám đốc VCSC84-225.3731082Vcsc@vosco.vnO Do Ngoc HoaiodongochoaiODNHGiam doc VCSCgiamdocvcscGdV
27Ô. Nguyễn Phúc ThắngGiám đốc VTSC84-225.3823793Vtsc@vosco.vnO Nguyen Phuc ThangonguyenphucthangONPTGiam doc VTSCgiamdocvtscGdV
28Ô. Phạm Đoàn LongGiám đốc VOSAL84-225.3731441Vosal@vosco.vnO Pham Doan LongophamdoanlongOPDLGiam doc VOSALgiamdocvosalGdV
29Ô. Vương Mạnh LinhGiám đốc VOMASER84-28.38214676Vomaser@vosco.vnO Vuong Manh LinhovuongmanhlinhOVMLGiam doc VOMASERgiamdocvomaserGdV
30Chi NhánhP.I.CChi NhanhchinhanhCNP I CpicPIC
31Hà NộiÔ. Đặng Hồng Trường84-24.39422719Voscohn@vosco.vnHa NoihanoiHNO Dang Hong TruongodanghongtruongODHT
32Hồ Chí MinhÔ. Nguyễn Hoàng Dũng84-28.38293121Cnhcm@vosco.vnHo Chi MinhhochiminhHCMO Nguyen Hoang DungonguyenhoangdungONHD
33Cần ThơÔ. Phạm Văn Chung84.710.3821827Voscocantho@vosco.vnCan ThocanthoCTO Pham Van ChungophamvanchungOPVC

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container